top of page

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Tarumusiikki Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.3.2018. Viimeisin muutos 6.4.2018.

 

1. Rekisterinpitäjä

Tarumusiikki Oy

Y-tunnus 2732282-7

Lansantie 25 A

02630 Espoo

tarumusiikki@gmail.com

+358 40 563 45 66

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Taru Koivisto

tarumusiikki@gmail.com

+358 40 563 45 66

 

3. Rekisterin nimi

Tarumusiikki Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tarumusiikki Oy:n asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään Tarumusiikki Oy:n ja sen asiakkaiden välisten asiakassuhteiden hoitamiseen (henkilötietolaki 8 § 1 momentti 5 kohta) sekä Tarumusiikki Oy:n mainontaan, markkinointiin ja suoramarkkinointiin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

 

Tietojen laillisuus perustuu sosiaalisen median osalta siihen, että kerättävät tiedot saadaan sosiaalisen median palveluista, joiden käyttäjät ovat hyväksyneet tietojensa keräämisen, julkisen esittämisen ja luovuttamisen rajallisesti kolmansien osapuolten, kuten Tarumusiikin käyttöön, kyseisten verkkopalvelujen käyttöehdot hyväksyessään. Tarumusiikki kerää rekisteriin tietoja kyseisten verkkopalvelujen käyttöehtojen puitteissa.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • henkilön nimi

  • sähköposti

  • puhelinnumero

  • osoite

  • mahdollinen yhteydenoton aihe

  • sosiaalisen median profiili

  • tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista

  • laskutustiedot

  • muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tarumusiikki Oy:n asiakasrekisteriin talletetut henkilötiedot saadaan rekisteröidyiltä asiakkailta itseltään, asiakkaan käyttäessä Tarumusiikki Oy:n palveluita ja julkisista lähteistä (mm. sosiaalinen media).

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettu käyttämään vain ennalta määrätyt yrityksen työntekijät ja/tai yhteistyökumppanit. 

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Asiakas voi tehdä tarkastuspyynnön joko kirjallisesti postittamalla omakätisesti allekirjoitetun vapaamuotoisen tarkastuspyynnön Tarumusiikki Oy:n asiakasrekisterin yhteyshenkilölle Tarumusiikin postiosoitteeseen tai lähettämällä omakätisesti allekirjoitetun tarkastuspyynnön skannattuna sähköpostitse Tarumusiikki Oy:n sähköpostiosoitteeseen. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

bottom of page